Windmolens N34 bij Emmen lijken er toch te komen

windmolen windmolens - InfoPortal

Ondanks weerstand van de oppositiepartijen, lijkt de realisatie van vijf windmolens langs de N34 bij Emmen, ter hoogte van Westenesch, toch door te gaan. De coalitiepartijen Wakker Emmen en de PvdA, die samen een meerderheid vormen in de gemeenteraad, hebben hun goedkeuring gegeven voor dit project.

Noodzaak voor Archeologisch Onderzoek

Recente ontwikkelingen rondom het geplande windpark N34 bij Westenesch hebben geleid tot zorgen over het archeologisch belang van het gebied. De fracties van het CDA en de ChristenUnie benadrukken de noodzaak voor uitgebreider onderzoek naar mogelijke bodemschatten, gezien eerdere archeologische misstappen in nabijgelegen Oranjedorp. Hierdoor hebben zij een amendement ingediend om extra zekerheid te bieden voor de archeologische integriteit van de locatie.

Discussies over de Locatiekeuze

De keuze voor de locatie van het windpark heeft tot stevige discussies geleid binnen de gemeente Emmen. Kritische geluiden, vooral van CDA, ChristenUnie en D66, wijzen op een te snelle besluitvorming waarbij niet voldoende rekening is gehouden met aspecten als landschapsbehoud, archeologische waarden en het behoud van het dorpskarakter van Westenesch. De betrokken partijen vinden dat de negatieve effecten op het landschap en de lokale gemeenschap onvoldoende zijn meegewogen.

Lees ook: Extra druk op al grote energievraag door mega-datacenter Facebook

Alternatieve Ontwikkelingen

Het college van B en W stelt voor om de focus te verleggen van windenergie naar zonne-energie op daken, vooral omdat de geplande locatie aan de Zwartenbergerweg bij Barger-Compascuum minder geschikt bevonden is voor windenergie. Hierdoor blijft de N34 de enige locatie waar nog ontwikkeling van windparken gepland staat. Het bedrijf Pure Energie heeft reeds een plan voorgesteld voor de realisatie van de vijf windmolens, wat echter op bezwaren stuit van de lokale bewoners van Westenesch.

Milieu- en Effectenrapportage en Verder Onderzoek

De Milieu Effecten Rapportage (MER) heeft aangetoond dat de locatie langs de N34 gunstiger scoort op aspecten zoals geluidsoverlast, slagschaduw en het aantal gehinderden in vergelijking met andere mogelijke locaties. Wethouder René van der Weide benadrukt dat uit eerder onderzoek in 2016, bestaande uit 1000 pagina’s informatie, blijkt dat de archeologische zorgen voldoende zijn geadresseerd. Ook de invloed van een laagvliegroute van Defensie is in de plannen meegenomen.

Vooruitblik

Ondanks de goedkeuring van de coalitie, blijven er zorgen bestaan over de impact van het windpark op Westenesch. Met het amendement van het CDA en de ChristenUnie en de aanhoudende discussies in de gemeenteraad blijft het project onderwerp van debat. De komende tijd zal blijken of de aanvullende onderzoeken en aangepaste voorstellen de bezorgdheid van de lokale gemeenschap en de oppositie kunnen wegnemen.

Windmolens: duurzame energiebronnen

Dit project onderstreept de uitdagingen en compromissen die komen kijken bij de overgang naar duurzame energiebronnen, waarbij zowel de milieuvoordelen als de zorgen van de lokale gemeenschap zorgvuldig moeten worden afgewogen.

(C) Afbeelding: Lammert Schoonewille